Resultat 2018-12-06T14:29:31+00:00

Hur stor är chansen att bli gravid?

Att jämföra de olika IVF-klinikernas resultat är svårt – alla har sina egna sätt att redovisa siffror, och resultaten är inte alltid jämförbara. Q-IVF är ett nationellt register för alla 18 IVF-kliniker i Sverige där man kontinuerligt följer behandlingsresultat och eventuella medicinska risker. På Q-IVFs hemsida kan man läsa mer om behandlingsresultat på olika kliniker.

Generellt kan man säga att chansen att bli gravid med provrörsbefruktning är mellan 30-35 % men starkt beroende av kvinnans ålder. Om långtidsodling är möjlig är chansen något högre. Efter tre behandlingar har ca 70 % av paren blivit gravida, och sannolikheten att lyckas är lika stor vid de fyra första försöken. Risken för att få missfall före graviditetsvecka 13 är ca 25 % – alltså ungefär densamma som vid en naturlig befruktning. Många gånger behöver IVF-behandlingen upprepas för att man skall bli gravid. Det är därför viktigt att ha tålamod och man bör se varje behandling som ett delförsök i en behandlingsserie.

Nordic IVF Malmö    

 

Åldersfaktorn

Kvinnans ålder är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar chansen att bli gravid. Kvinnan bär med sig sina ägganlag från födseln och varje månad mognar och förbrukas ett stort antal av dessa, men endast ett av dem genomgår ägglossning. Det innebär att antalet ägganlag successivt minskar. Med åren minskar även kvaliteten hos ägganlagen så att äggen blir allt svårare att befrukta.

Fertiliteten sjunker redan efter 35 års ålder, och efter 42 är det  få som lyckas bli gravida med hjälp av provrörsbefruktning, även om det givetvis finns stora individuella variationer. Andra faktorer som spelar in är hormonvärden samt spermiernas kvalitet (läs mer om faktorer som kan påverka spermiernas kvalitet). Antalet kvarvarande ägganlag kan bedömas genom att mäta nivån av AMH (anti-Mülleriskt hormon) i blodet.

Ett embryo istället för två

Den största medicinska risken under en graviditet finns hos flerbördsgraviditeterna – där barnen ofta föds för tidigt, har låg födelsevikt med eventuella handikapp som följd. I enlighet med Socialstyrelsens direktiv återförs sedan 2003 normalt bara ett embryo. Syftet var att minska antalet tvillinggraviditeter från 25 % till runt 5 %. Trots att man numera i 70 % av fallen återför ett embryo så har graviditetsfrekvensen kunnat bibehållas, mycket tack vare ett väl utvecklat bedömningssystem som underlättar urvalet av embryo. Två embryon kan övervägas att återföras till  par som har genomgått flertalet misslyckade provrörsbefruktningar eller där kvinnan är över 38 år.

Blastocystodling

Att odla embryon till dag 5 innebär att det finns en betydligt högre sannolikhet att välja ut det embryo som har störst möjlighet att utvecklas vidare till ett foster. Man ska dock komma ihåg att den bästa miljön för embryot är livmodern. Det blir därför alltid en avvägning mellan att få fram det bästa embryot och att ge den bästa tillväxtmiljön. Genom vitrifikation (snabb-frysning) kan även blastocyster frysas, tinas och återföras med mycket bra resultat.

De flesta barn föds friska

De allra flesta barn som föds efter IVF är friska. Den största medicinska risken ligger i flerbördsgraviditeter. Risken för graviditetskomplikationer och för tidig förlossning ökar därför vid återföring av två embryon. I Sverige är det numera rutin att endast återföra ett embryo vilket kraftigt minskar denna risk. Man har inte kunnat påvisa att IVF-metoden som sådan innebär ökad risk för skador hos barnet.