Studier 2020-11-12T11:15:02+00:00

 

Nordic IVF Göteborg

Studier vid Nordic IVF

IVF erbjuder stora möjligheter med nya tekniker såsom långtidsodling av embryon och nya frystekniker. Det är viktigt att följa upp, utveckla nya behandlingsmetoder och bidra till att IVF kan utföras så säkert och skonsamt som möjligt. Forskning är därför en viktig del av verksamheten på Nordic IVF.

Äggfrysning

Nordic IVF Göteborg var först med att erbjuda äggfrysning i Sverige 2011. När metoden introducerades väckte det mycket reaktioner från både professionen och allmänheten. Vi tycker det är viktigt att föra etiska och principiella diskussioner om detta nya behandlingsalternativ och arbetar aktivt för nationella riktlinjer. Vi har under åren genomfört studier gällande äggfrys, mer information finns att läsa nedan.

Nordic IVFBra resultat efter förebyggande äggfrysning!

Nordic IVF var den första kliniken i Skandinavien att erbjuda äggfrysning och fram till år 2018 hade vi i Göteborg utfört närmare 300 äggfrysningar. I en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Acta Obstetricia Gynecologica et Scandinavica beskriver vi graviditetsresultaten för de första kvinnorna som kommit tillbaka för att använda sina frysta ägg.

I slutet av oktober 2018 hade 254 kvinnor fryst ägg för att bevara sin fertilitet mot åldrande. Trettioåtta (15 %) av dem hade vid tidpunkten återvänt för att använda sina ägg och detta har resulterat i tio barn eller pågående graviditeter. Chansen att få barn var påfallande förknippad med kvinnans ålder då äggen frystes in. Den sammanlagda chansen att få barn var 63 % om kvinnan var 36-37 år vid äggfrysningen och 26 % om hon var 38-39 år. Tyvärr fick ingen som var 40 år eller äldre vid frystillfället barn.

Studien är liten, men en av få som presenterar resultatet efter förebyggande äggfrysning. Sammanfattningsvis är chansen att få barn vid äggfrysning god förutsatt att proceduren görs fram till 36-37 års ålder, men kan inte rekommenderas efter 40 års ålder då chansen att lyckas är liten. Här finns en sammanfattning att läsa.

NordicIVF_juni-17_B88A1631Svenska kvinnor positiva till nya behandlingsalternativ med assisterad befruktning – Nordic IVF Göteborg i studie tillsammans med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

I studien har vi undersökt hur allmänheten ställer sig till nya behandlingsmöjligheter med assisterad befruktning. Majoriteten av deltagarna i studien var positivt inställda till äggfrysning oavsett skäl, fertilitetsbehandling för ensamstående och livmoderdonation medan något färre var positivt inställda till surrogatmödraskap.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Här kan ni läsa en sammanfattning.

IVF-graviditeter i högre ålder inte mer riskfyllda än spontana graviditeter

Vi vet sedan tidigare att graviditeter efter assisterad befruktning är mer riskfyllda än spontana graviditeter. Högre ålder hos kvinnan är också en riskfaktor vid båda typerna av graviditeter. Nordic IVF Göteborg har i en stor nordisk studie tillsammans med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och flera andra nordiska universitet, undersökt hur hög ålder påverkar risken vid IVF. 40 000 graviditeter efter assisterad befruktning och 260 000 spontana graviditeter ingick i studien. Studien visar att högre ålder hos mamman inte är en lika uttalad riskfaktor vid assisterad befruktning som vid spontan graviditet. Även om risken för komplikationer ökar med ökande ålder i båda grupperna så ökar den inte mer i IVF-gruppen än för spontan graviditet. Tydligast såg man detta när det gäller för tidig födsel och låg födelsevikt. För den stora grupp kvinnor som genomgår IVF vid högre ålder känns det betryggade att IVF-graviditeter i högre ålder inte verkar vara mer riskfyllda än spontana graviditeter.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Fertility and Sterility. Här finns en sammanfattning av artikeln. 

Pulsvågsanalys före och under graviditet

I samarbete med forskare vid Kvinnokliniken i Malmö och Lunds Universitet genomförde Nordic IVF Malmö en vetenskaplig studie där elasticiteten i blodkärlen mäts före graviditeten, under IVF-behandlingen samt under tidig graviditet. Undersökning innebär att pulsen registreras via en klämma på fingret under 1 minut i vila och att pulsvågens form analyseras. Undersökningen är snabb, enkel, icke-invasiv och ofarlig och har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund. Resultatet av studien kommer tillsammans med andra pågående studier med pulsvågsanalys på gravida kvinnor att öka kunskapen om normala förändringar i kärlträdet under graviditet, samt att kunna användas för att tidigt under graviditeten identifiera kvinnor med ökad risk för graviditetskomplikationer.

 

Nordic IVF Göteborg