Resultat 2019-04-17T12:00:03+00:00

Resultat år 2013-2018 Nordic IVF i Malmö

Färsk behandling

Kvinnans ålder vid behandlingsstart Gravida*/ återföring
≤ 34 år 46 %
35-37 år 37 %
38-39 år 26 %
≥ 40 år 23 %

Frysbehandling

Alla åldrar 43 %

* med graviditet avses ultraljudsverifierad graviditet.

Vi har valt att redovisa våra resultat utifrån kvinnans ålder utan hänsyn till andra faktorer samt att redovisa resultat per embryoåterföring. Att redovisa per startad behandling ger inte alltid en rättvis bild. IVF-kliniker har olika regler för vilka kvinnor som får starta en behandling, en del kliniker avbryter behandlingen av säkerhetsskäl vid risk för överstimulering, eller vid få äggblåsor. Man räknar med att cirka 10% av IVF behandlingar avbryts av något skäl.

Med graviditet (se tabell) avses ultraljudsverifierad graviditet, medan de med positivt graviditetstest, och som sedan börjat blöda, dvs fått ett (tidigt) missfall, ej är inkluderade och registrerade som graviditet i resultatet ovan.

Med införande av ny frysteknik 2014 har vi uppnått mycket goda resultat vid frysbehandling med totalt 42% graviditetsfrekvens per återföring under år 2014-2015. I tillägg har överlevnadsfrekvensen av embryon efter tining varit > 95% dvs nästan alla par som fått ett embryo frysförvarade har också senare kunnat få embryot återfört. Med tidigare frysteknik låg överlevnadsfrekvensen på cirka 70-75%.

Nordic IVF Malmö     

Jämförelser av resultat mellan olika kliniker

Det är svårt att mäta och jämföra olika vårdgivare avseende resultat vid IVF behandling, Olika kliniker kan olika patientpopulation. En faktor som i mycket hög utsträckning påverkar chansen att bli gravid efter IVF är kvinnans ålder. Andra faktorer är t.ex. kvinnans äggreserv, tidigare IVF graviditet, antal tidigare utförda IVF med negativt utfall och embryokvalitén.

Resultatredovisning mellan olika kliniker kan skilja sig åt. Vid jämförelser är det viktigt att man som patient tittar på hur resultat redovisas, t.ex. andel patienter med positivt graviditetstest, ultraljudsverifierad graviditet eller andel patienter som fött barn. Resultat kan redovisad per startade behandling per ägg-uttag eller per återföring. Resultaten per återföring är alltid något bättre jämfört med per startad behandling.

Tvillingar

Sedan 2003 år det i Sverige inte tillåtet med två-äggsåterföring annat än undantagsvis, om behandlande läkare bedömer att risken för tvillinggraviditet är liten. Anledningen till att man idag i de flesta fall utför ett-äggsåterföring är att studier med uppföljning av IVF graviditeter har visat ökade risker för graviditetskomplikationer vid tvillinggraviditet, f.f.a. för barnen men även för mamman. Den största risken är för tidig födsel. Tidigare var tvillingfrekvensen efter IVF mellan 20 och 25%, jämfört med 2 % vid spontan graviditet.

Det har visat sig att det fungerar utmärkt att i de flesta fall återföra endast ett ägg. Nationellt sett har graviditetstalen inte sjunkit trots att färre embryon återförs idag men andelen tvillingförlossningar har sjunkit till cirka 5 %.

I diskussionen om hur många embryon som ska återföras tar vi alltid individuell hänsyn. Olika par har olika förutsättningar vid en IVF behandling. I de allra flesta fall återförs ett embryo. I fall där chansen att lyckas med behandlingen är reducerad erbjuds ibland återföring av två embryon. Då måste givetvis båda i paret godkänna beslutet om två embryon.

I våra resultat från 2014-2015, var tvillingfrekvensen efter färsk behandling 6,5 % och efter frysbehandling på 3,2%.

Överstimuleringssyndrom

Andelen kvinnor som drabbats av överstimuleringsyndrom och behövt sjukhusvård var under år 2014-2015 < 1% av alla startade stimuleringar.

Nordic IVF Malmö