Studier 2018-02-20T11:20:37+00:00

Barnlöshet Malmö

Vetenskaplig studie vid Nordic IVF i Malmö

Pulsvågsanalys före och under graviditet

Forskning och utveckling är en viktig del av verksamheten vid Nordic IVF. I samarbete med forskare vid Kvinnokliniken i Malmö och Lunds Universitet pågår en vetenskaplig studie där elasticiteten i blodkärlen mäts före graviditeten, under IVF-behandlingen samt under tidig graviditet. Undersökning innebär att pulsen registreras via en klämma på fingret under 1 minut i vila och att pulsvågens form analyseras. Undersökningen är snabb, enkel, icke-invasiv och ofarlig och har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund. Resultatet av studien kommer tillsammans med andra pågående studier med pulsvågsanalys på gravida kvinnor att öka kunskapen om normala förändringar i kärlträdet under graviditet, samt att kunna användas för att tidigt under graviditeten identifiera kvinnor med ökad risk för graviditetskomplikationer.

Kvalitet

Under hösten 2016 genomförde vi tillsammans med samtliga landets IVF-kliniker en nationell kvalitetsenkät, sk KUPP där alla par som genomgått ägguttag får svara på en webbaserad enkät. Datainsamlingen visar hur man ur patientperspektiv upplever tillgänglighet, information, medicinsk vård, bemötande etc. Enkäten genomförs med 1 1/2 års intervall på samtliga IVF-kliniker i Sverige. Här kan du läsa sammanfattningen från förra KUPP-enkäten, hösten 2016, och mer detaljerat resultat finns att läsa här.