Kvalitetsarbete 2019-02-26T11:41:03+00:00

Satsning på kvalitet

Nordic IVF Malmö ISO certifieringVårt ledningssystem uppfyller kvalitets- och miljökraven enligt ISO 9001 och 1400, vilket innebär att alla rutiner och processer är dokumentstyrda och att vi har ett system för hantering av eventuella avvikelser. Vi genomför interna revisioner två gånger per år och genomgår regelbundet oberoende granskning av ett externt certifieringsföretag. Arbetet med kvalitetsledningssystemet pågår kontinuerligt och vi arbetar ständigt med patientfokuserade och kvalitetsmässiga förbättringar.

Journalsystemet vid klinikerna är datoriserat, vilket innebär ökad effektivisering samt möjligheter att kontinuerligt analysera behandlingsresultat. Vi utför regelbundet patientenkäter för att mäta patienternas uppfattning om vårdkvaliteten vid kliniken. Resultat av dessa enkäter ligger till grund för delar av förbättringsarbetet.

 

webbNordicIVF_April-17_B88A8062   Nordic IVF Malmö

 

Kvalitetsundersökning 2018

Under våren 2018 genomförde vi tillsammans med samtliga landets IVF-kliniker en nationell kvalitetsenkät, sk KUPP där alla par som genomgått ägguttag fått svara på en webbaserad enkät. Datainsamlingen visar hur man ur patientperspektiv upplever tillgänglighet, information, medicinsk vård, bemötande etc. Enkäten genomförs med 1 1/2 års intervall på samtliga IVF-kliniker i Sverige. Här kan du läsa sammanfattningen från KUPP-enkäten, våren 2018 och mer detaljerat resultat finns att läsa på Q-IVF.

Våra ledord

Allt arbete vid Nordic IVF Malmö skall präglas av:

Omtanke

Omtanke för oss innebär engagemang, lyhördhet och respekt för patienter. Vår målsättning är att alla skall känna sig sedda och trygga hos oss.

Kompetens

Varje medarbetare skall ha kunskap, erfarenhet och förmåga till nytänkande. Alla våra medarbetare har lång yrkesmässig vana av infertilitetproblematik och IVF-behandlingar. Vår ambition är att ligga i framkant av utveckling och vi eftersträvar högsta kvalitet i alla moment.

Kontinuitet

Innebär för oss enhetlig värdering och ett enhetligt omhändertagande. Vi strävar efter ett personligt bemötande och sätter alltid patienten i centrum.

Nordic IVF Malmö